Regulamin Działu Pedagogicznego

REGULAMIN

Działu Pedagogicznego

 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie

 

§ 1.

 

Postanowienia ogólne

 

1.    Dział Pedagogiczny zwany dalej Biblioteką należy do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie.

2.    Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne. Zbiory Biblioteki są ogólnie dostępne. Preferencje w korzystaniu z nich przyznaje się:

-    nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych,

-    studentom przygotowującym się do zawodu nauczyciela, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli,

-    innym osobom prowadzącym działalność pedagogiczną lub kulturalno- oświatową.

3.    Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki nabywa się z chwilą otrzymania karty bibliotecznej. Kartę wydaje bibliotekarz na podstawie ważnego dowodu osobistego.

4.    Opłaty są pobierane za:

-    wydanie duplikatu karty bibliotecznej,

-    usługi informacyjne i reprograficzne,

-    przetrzymywanie ponad wyznaczony termin wypożyczonych książek i innych materiałów bibliotecznych,

-    uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie książek i innych materiałów bibliotecznych,

-    wysłane upomnienia.

Od czytelników spoza powiatu łobeskiego pobiera się kaucję zwrotną.

Wykaz opłat jest podany w Załączniku do niniejszego regulaminu.

5.    Biblioteka nie jest zobowiązana do przypominania czytelnikowi o terminie zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Po upływie obowiązującego terminu zwrotu wypożyczeń opłaty naliczane są automatycznie.

 

§ 2.

 

Zasady udostępniania zbiorów wypożyczalni

 

1.    Prawo do korzystania ze zbiorów w wypożyczalni nabywa się na podstawie karty bibliotecznej:

-    karta wydawana jest po dokonaniu rejestracji w centralnej bazie czytelników, po przyjęciu potwierdzonego własnym podpisem zobowiązania do przestrzegania regulaminu Biblioteki i wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez bibliotekę danych osobowych.

-    przy zapisie należy okazać dowód osobisty.

2.    Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie nazwiska, adresu, miejsca pracy lub nauki.

3.    Każdy czytelnik może wypożyczyć ze zbiorów Biblioteki do 6 woluminów książek lub innych zbiorów na okres nie dłuższy niż 30 dni. Termin zwrotu wypożyczonych zbiorów można przedłużyć, o ile nie ma zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Jeden tytuł można przedłużyć trzykrotnie. Po upływie tego terminu książki należy oddać.

4.    W wypożyczalni stosuje się wolny dostęp do półek. Czytelnik samodzielnie wybiera poszukiwane książki i inne materiały biblioteczne zgromadzone w wypożyczalni.

5.    Wybrane zbiory należy zgłosić do zarejestrowania u bibliotekarza w celu odnotowania wypożyczenia w bazie komputerowej.

6.    Książki najbardziej poszukiwane, oznaczone w sposób widoczny na okładce książki, są wypożyczane na okres nie dłuższy niż 14 dni bez możliwości przedłużenia terminu zwrotu. W ramach skróconego obiegu ilość książek wypożyczonych nie może przekroczyć 3 tytułów. Do zbiorów skróconego obiegu zalicza się również zbiory specjalne (płyty CD i DVD, kasety audio i video itp.).

7.    Czytelnicy przetrzymujący książki wypożyczone w ramach skróconego obiegu będą na okres sześciu miesięcy pozbawieni możliwości korzystania z wypożyczeń tego rodzaju. Za przetrzymywanie zbiorów o skróconym obiegu, opłaty za każdy rozpoczęty dzień zwłoki będą naliczane w podwójnej wysokości.

 

§ 3

 

Odpowiedzialność czytelnika za udostępnione zbiory biblioteczne

 

1.    Czytelnik zobowiązany jest oddać wypożyczone materiały biblioteczne w określonym w regulaminie terminie (do 30 dni dla większości zbiorów lub do 14 dni dla wypożyczeń o skróconym obiegu).

2.    Użytkownik przetrzymujący materiały biblioteczne ponad obowiązujący termin otrzymuje trzy upomnienia: dwa listem priorytetowym bez polecenia, trzecie listem poleconym. Czwarte upomnienie, wysłane za zwrotnym poświadczeniem odbioru, jest wezwaniem do polubownego rozliczenia się z biblioteką przed skierowaniem sprawy zaległości do egzekucji przez specjalistyczną firmę lub na drogę postępowania sądowego.

3.    Koszty upomnienia (upomnień), oraz koszty postępowania przed sądem, ponosi czytelnik. Do kosztów upomnień dolicza się opłatę za każdy dzień przetrzymania materiałów bibliotecznych.

4.    Zbiory Biblioteki podlegają przepisom o ochronie własności społecznej. Korzystający ze zbiorów bibliotecznych mają obowiązek szanowania udostępnionych im zbiorów.

5.    Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia dokumentu bibliotecznego odpowiada czytelnik wg zasad:

-    należy odkupić identyczny egzemplarz (lub nowsze jego wydanie),

-    zapłacić kwotę odszkodowania za zagubioną lub zniszczoną książkę. Za wartość dzieła przyjmuje się aktualną cenę rynkową oszacowaną przez bibliotekarza z uwzględnieniem kosztu oprawy i/lub konserwacji, jeśli takie koszty Biblioteka wcześniej poniosła,

-    w przypadku zagubienia części wypożyczonego dzieła (tomu) czytelnik powinien odkupić tom lub całość dzieła,

-    jeżeli czytelnik nie naprawi wyrządzonej szkody, zostanie zawieszony w prawach czytelnika i poddany procesowi windykacji.

 

§ 4.

 

Zasady udostępniania zbiorów czytelni

 

1.    Z czytelni może korzystać każdy zainteresowany.

2.    Korzystający z czytelni zobowiązany jest:

-    pozostawić w miejscu wskazanym przez dyżurującego bibliotekarza, wierzchnie okrycia oraz torby, teczki lub pakunki,

-    wpisać się do rejestru odwiedzin oraz złożyć na czas korzystania z materiałów bibliotecznych u dyżurującego bibliotekarza dowód osobisty lub kartę biblioteczną. Dokument jest zwracany po rozliczeniu z bibliotekarzem materiałów udostępnionych w czytelni.

3.    W czytelni można korzystać również z materiałów znajdujących się w wypożyczalni.

4.    Wszystkie zbiory w czytelni udostępnia bibliotekarz. Czytelnik nie ma wolnego dostępu do zbiorów, a jedynie do katalogu.

5.    Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za udostępnione zbiory.

 

§ 5.

 

Korzystanie z Internetowego Centrum Informacji

 

1.    Internetowe Centrum Informacji jest dostępne bezpłatnie dla wszystkich czytelników Biblioteki.

2.    Oprogramowanie dostępne w ICI podlega prawu autorskiemu i ograniczeniom licencyjnym. Zabrania się jego kopiowania bądź używania udostępnionego oprogramowania do innych celów.

3.    Biblioteka nie prowadzi rezerwacji stanowisk komputerowych.

4.    Sprzęt komputerowy należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami BHP.

5.    Korzystający z komputera, powinien:

-    posiadać podstawową znajomość obsługi komputera,

-    zostawić kartę biblioteczną lub inny dokument tożsamości u dyżurującego bibliotekarza,

-    dokonać wpisu w rejestrze odwiedzin,

-    zgłaszać bibliotekarzowi uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów.

6.    Zabrania się:

-    zapisywania informacji i zakładania własnych katalogów na dysku udostępnionego komputera,

-    korzystania z gier komputerowych oraz komunikatorów internetowych,

-    podłączania przyniesionych ze sobą nośników danych i innych urządzeń do sieci i komputerów w bibliotece,

-    podłączania komputerów przenośnych do bibliotecznej sieci komputerowej.

7.    Czytelnik ma możliwość, za opłatą, wykonać wydruki dokumentów wytworzonych na komputerze lub pozyskanych z Internetu w technice czarno-białej.

 

§ 6.

 

Przepisy końcowe

 

1.    Wysokość pobieranych opłat ustalana dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej i podaje do wiadomości czytelników w formie Załącznika do niniejszego Regulaminu.

2.    Biblioteka udostępnia zbiory w dniach i godzinach ustalonych przez dyrektora Biblioteki i podanych do wiadomości czytelników.

3.    W Bibliotece obowiązuje cisza. Zakazuje się używać telesfonów komórkowych i spożywać posiłków.

4.    Skargi i wnioski czytelnik może kierować do dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie.

5.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 lutego 2011 roku.

 

 

 

Załącznik

do Regulaminu Działu Pedagogicznego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie z dnia 26.10.2015 r.

 

Ustala się następujące wysokości pobieranych od czytelników opłat:

 

1.    Za wysłane upomnienie listem priorytetowym bez polecenia - 5,- zł,

2.    Za wysłane upomnienie listem priorytetowym poleconym - 7,- zł,

3.    Za wysłane wezwanie za zwrotnym poświadczenie odbioru - 9,- zł,

4.    Za przetrzymany egzemplarz materiałów bibliotecznych - 15 gr za każdą rozpoczętą dobę po obowiązującym terminie zwrotu.

5.    Za przetrzymany egzemplarz materiałów bibliotecznych wypożyczony w ramach skróconego obiegu - 30 gr za każdą rozpoczętą dobę po obowiązującym terminie zwrotu.

6.    Za wykonanie odbitki kserograficznej lub wydruku z komputera na cz.-b. drukarce laserowej 35 gr za stronę A4.

Uwaga: Ze względów technicznych odbitki wykonuje się wyłącznie jednostronnie.

7.    Za wypożyczenie materiałów bibliotecznych z innej biblioteki - pełne koszty sprowadzenia i odesłania materiałów. Dokument może być udostępniony wyłącznie w Bibliotece.

8.    Wydanie duplikatu karty bibliotecznej - 5,- zł

9.    Wydruk zestawienia bibliograficznego z komputerowej bazy danych biblioteki - za każdą stronę 1,- zł.

Jednocześnie informuje się czytelników, że bibliotekarz nie opracowuje bibliografii załącznikowych do prac maturalnych, dyplomowych, magisterskich, doktorskich. Prace tego typu mają mieć charakter prac autorskich, samodzielnych.

10.    Kaucja zwrotna wynosi - 50 zł.

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.