Biblioteka Publiczna Łobez
Powróć do: strona główna

O bibliotece

Akt erekcyjnyAkt erekcyjny
AKT EREKCYJNY

Dnia 17 listopada 2007 roku (w sobotę) podczas prac remontowych posadzki, w obecnej siedzibie biblioteki przy ul. Niepodległości 50, został odkryty pojemnik zawierający tzw. akt erekcyjny, umieszczony w  tym miejscu dnia 22 września 1973 roku. Po wykonaniu  przedstawionych tu fotografii, dokument został na nowo opakowany w folię i w oryginalny pojemnik, a następnie z adnotacją "remont 17.11.2007 r." umieszczony na dawnym miejscu. Treść dokumentu nie stanowiła dotąd tajemnicy, ale miejsce owszem.

Takie były początki

Fotografie przedstawiają scenki z pracy biblioteki w dwóch wczesnych lokalizacjach.

Pierwsza powojenna siedziba Biblioteki była zlokalizowana przy dawnej ul. Limanowskiego   Ulica ciągle istnieje, choć nosi dziś nazwę Mickiewicza. Na miejscu  rozebranego przed laty budynku biblioteki stoją spółdzielcze  budynki  mieszkalne.
Przemianowanie ulicy Bolesława Limanowskiego na Adama Mickiewicza zostało przeprowadzone w lutym roku 1950, uchwałą Miejskiej Rady Narodowej, w 7. rocznicę zwycięstwa Armii Czerwonej w walkach pod Stalingradem.

Inne fotografie wykonane były w budynku Biblioteki przy dawnej ul. Bieruta (dzisiejszej ul. Niepodległości). Mieszkancy Łobza zapamiętali  budynek  przy Niepodległości jako harcówkę.

Przemianowanie ul. Bieruta na ul. Niepodległości zostało dokonane w roku 1989, uchwałą Miejskiej Rady Narodowej.

Regulamin z dawnych lat


Ten    materiał    wyszukałem    w    Archiwum    Państwowym    w   Stargardzie   Szczecińskim.
Był to pierwszy regulamin obowiązujący w bibliotece publicznej w Łobzie.
Eugeniusz Szymoniak

Uchwała nr 10
Miejska Rada Narodowa w Łobezie na prawomocnym posiedzeniu w dniu 17 maja 1949 r. zatwierdziła regulamin Miejskiej Biblioteki, który jest ważny aż do odwołania.
Odczytany regulamin Miejskiej Biblioteki w Łobzie został przyjęty jednogłośnie przez obecnych radnych.

Regulamin Miejskiej Biblioteki

§1

Prawo korzystania mają wszyscy mieszkańcy m. Łobezu po okazaniu potwierdzenia zameldowania, legitymacji, zaświadczenia pracy i złożenia deklaracji i wniesienia wyznaczonych opłat.
Czytelnik obowiązany jest podawać ewentualną zmianę adresu zameldowania, oraz ewentualną zmianę zakładu i miejsca pracy.

§2

Opłata miesięczna wynosi 20 zł dla dorosłych, dla młodzieży 10 zł, dla młodzieży szkolnej 50 zł wpisowe, dla dorosłych 100 zł. Od czytelników, którzy nie mogą przedstawić wystarczającej gwarancji, że zwrócą wypożyczone książki, pobiera się opłatę w wysokości 500 zł płatną przy wpisie.
Zamiast kaucji może zapisujący się, złożyć odpowiednią książkę wg uznania kierownika biblioteki, dla biblioteki, a mającą wartość równą kaucji. W uzasadnionych wypadkach może czytelnik uzyskać od kierownika biblioteki zmniejszenie opłat, lub całkowite zwolnienie, nie dotyczy kaucji i wpisowego.

§3

Wypożyczanie:
a)  wypożyczać       można        jednocześnie      tylko      dwa    tomy      (woluminy)    w    tym najwyżej jeden tom  (wolumin)  z działu beletrystyki,
b)  najkrótszy    czas    wypożyczenia    książek   –   dwa   dni,   książki   treści   beletrystycznej nie wolno trzymać dłużej niż 7 dni, zaś innej dłużej jak 10 dni,
c)  wypożyczoną     książkę     można      prolongować,     przy    okazaniu     jej    w     terminie wyznaczonym do zwrotu,
d)  o    ile    dana     książka     jest     wypożyczona,     można     ją    zamówić.    Książki  takie zatrzymuje się tylko 3 dni.
Uwaga:    Komitet     Biblioteczny     może     na    określony    czas    wstrzymać  wydawanie dwóch książek naraz.
e)  wypożyczanie       książek        innym        osobom     i     bezpośrednia     wymiana   między czytelnikami jest niedozwolona,
f)  o    ile    w    domu    czytelnika    panuje     choroba     zakaźna    nie   może   on  korzystać z  biblioteki.  Wypożyczone    książki    nie    mogą     być    zwrócone    do  biblioteki   przed  ich  odkażeniem.

§4

Przetrzymywanie książek:
a)  za   przetrzymywanie    książek   ponad    określony   w   §3   p.b).   niniejszego  regulaminu termin,    pobiera    się   dodatkowe    opłaty   za   każdy    dzień  5 zł  od   tomu  (woluminu),
b)  po   3   dniach    wysyła    się    upomnienie,   za   które   pobiera  się 20 zł., oraz opłaty ww. za przetrzymywanie książek,
c)  po   tygodniu   wysyła   się   drugie   upomnienie,   za   które   pobiera  się  20zł.  Oraz opłaty pod a) i b),
d)  po   10   dniach   wysyła   się   upoważnionego   posłańca   celem   odebrania   książek,  oraz podjęcie opłat łącznych, wymienionych pod a), b) i c),
e)  w    razie    opornego    stanowiska    ze    strony    czytelnika    biblioteka    dochodzi  swych pretensji   w   drodze    prawnej    przysługującej   jako   zakładowi   samorządu terytorialnego.

§5

Poszanowanie książek:
Czytelnik odpowiada osobiście za książkę, z którą winien obchodzić się starannie. Wypożyczone książki czytelnik owija w papier i tak przynosi je do biblioteki.

§6

Zagubienie, zniszczenie i uszkodzenie książek:
a)  za    zagubienie,    lub    zniszczenie      książki,    wypożyczający     winien     złożyć   opłatę równającą się wartości, oraz pokryć koszty oprawy,
b)  za   uszkodzenie   książki    uważa   się    kreślenie    ołówkiem,    piórem,     robienie  uwag, lub notatek, zaginanie kartek, przeginanie oprawy, plamy wszelkich rodzajów itp.,
c)  za  szkodę,   zniszczenie   odpowiada   ostatni  czytelnik,
d)  przed   wypożyczeniem   książki   należy  zwrócić   uwagę   na   jej    stan,   aby  ewentualne uszkodzenia    były    notowane    na   karcie   uszkodzeń,   której   czytelnikowi   nie   wolno usunąć, lub zniszczyć.

§7

Życzenie czytelników:
Życzenia czytelników będą w miarę możliwości uwzględniane przez zakup książek, lub wypożyczenie ich z innych bibliotek.

§8

Zobowiązanie wypożyczających:
a)  korzystający z   biblioteki   zobowiązuje   się   do   przestrzegania   powyższego  regulaminu,
b)  nie   stosujący   się    do    tego   regulaminowi   decyzją   kierownika   mogą   stracić  prawo korzystania z biblioteki.